Brunstad Kristelige Menighet Molde (BKM Molde) er en av 19 lokalmenigheter i Norge som er tilknyttet den kirkesamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). BKM Molde er organisert som en selvstendig forening med egen økonomi og ledelse.

Brunstad Christian Church er et verdensomspennende, kristent trossamfunn som oppstod i tiden etter Johan Oscar Smiths omvendelse i 1889. I dag er trossamfunnet spredt i mer enn 50 land over alle kontinenter. Les mer om BCC på www.bcc.no.

Livet som medlem

BKM Moldes kjernevirksomhet er åndelig oppbyggelse, først og fremst gjennom faste samlinger på søndager, søndagsskole og ukentlige ungdomsmøter. Hvert år arrangeres det også trosopplæring for 15-åringer. I tillegg arrangeres det jevnlig andre samlinger og fester for medlemmene i forbindelse med høytider eller spesielle anledninger.

Disse aktivitetene utgjør altså hovedtyngden av det man får være en del av som medlem. I løpet av 2019 ble det arrangert 25 søndagsmøter, 20 søndagsskolesamlinger, 40 ungdomsmøter og trosopplæring for fire ungdommer.

Felleskristelige tradisjoner og sakramenter

I lokalmenighetene tilknyttet BCC er det få ritualer og symboler i bruk. Hverdagstroen og det personlige standpunkt står i fokus. Utover jevnlige møter og forsamlinger som beskrevet over, holdes det nattverd og voksendåp.

Å være døpt er ikke et krav for å være medlem. Dåp ses på som en frivillig og personlig handling, og av denne grunn praktiseres voksendåp. Les mer om dåp i 2019 senere i rapporten.

Nattverd er også en hellig handling, som gjøres til minne om Jesu siste måltid sammen med disiplene. Dette gjennomføres også i lokalmenigheten årlig.

Siden det ikke praktiseres barnedåp, holdes det i stedet barnevelsignelse for alle nye barn i lokalmenigheten. Denne handlingen bygger på tradisjonen om Jesus som velsignet de små barna som ble båret fram for han. Dette gjøres på en samling der barnet bæres fram foran menigheten og får forbønn og velsignelse. I 2019 var det barnevelsignelse for 4 små barn i BKM Molde.

Trosopplæringen er også en viktig del av de årlige hendelsene i lokalmenigheten. Dette er tilsvarende konfirmasjonsundervisningen i andre kirkesamfunn. Ungdommene får opplæring i den kristne tro og følger et undervisningsprogram over noen måneder. Endt undervisning markeres med en fest hvor hele menigheten er samlet. I BKM Molde fikk fire ungdommer trosopplæring i 2019. Den avsluttende festen hadde fokus på ungdommene og deres fremtid. Oppmuntring, god mat, konkurranser og underholdning forberedt av ungdommene selv, stod på programmet.

Søndagsskolen, møteplass på barnas prinsipper

På søndagsskolen får barn i BKM Molde lære om Jesus og Bibelen, i 2019 var dette 40 barn i alderen 4 til 12 år. Søndagsskolen i Molde blir drevet av sju voksne som samarbeider om å formidle budskapet på en enkel måte for barna. Bibelhistorien er i fokus og formidles gjennom muntlig fortelling, film, bilder, lek og aktiviteter. BrunstadTVs egen animasjonsserie for barna, ”Jesus er min venn”, har også blitt brukt som et verktøy i formidlingen. Gjennom denne serien har barna blitt bedre kjent med hvem Jesus er, og at han kan bli en venn og hjelp for barna gjennom oppveksten. Se serien her

I 2019 har lederne arbeidet målrettet for å skape et trygt miljø der alle barna kan spørre og snakke om det de vil. Viktige begrep som inkludering, respekt og likeverd har blitt forklart for barna. Søndagsskolearbeidet er altså en del av det samfunnsnyttige arbeidet BKM Molde gjør som organisasjon, og gir barna gode verdier som gjør dem godt rustet til å bidra positivt ellers i samfunnet.

Søndagsskolen arrangerer også jevnlig utflukter for alle medlemmer i BKM Molde. Målet med disse utfluktene er at barna skal kunne bli kjent med og knytte bånd til andre medlemmer på tvers av alder. På denne måten får de kjenne at de er en del av fellesskapet lokalmenigheten representerer. I løpet av 2019 har det blant annet blitt arrangert natursti og skøytedag i Kristiansund ishall.

Samarbeidende foreninger

I BCCs lokalmenigheter foregår et utstrakt barne- og ungdomsarbeid. Mye av dette er mulig på grunn av de samarbeidende foreningene, Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og sportsforeningen Xerzice.

Aktivitetsklubben (AK) er BCCs barneforening og gir et tilbud til alle barn fra 6-13 år. Hensikten med all aktivitet i foreningen er at barna skal få oppleve et aktivt menighetsfellesskap gjennom ulike hobbyaktiviteter. I BKM Molde har medlemmene vært samlet til AK hver onsdag kveld gjennom hele 2019. I tillegg har det blitt arrangert to AK-turer til Bjorli, vår og høst. Siden omgivelsene i lokalmiljøet byr på mye variert natur, har AK-gruppene hatt mange gode naturopplevelser gjennom året.

Brunstad Ungdomsklubb er ungdomsforeningen til BCC, og har også en lokalforening i Molde. Samarbeidet med sportsforeningen Xercize har også resultert i en egen hockeyklubb, Atlantic Hurricanes, som høsten 2019 startet med sin andre sesong.

Mentorarbeid – gjøre noe godt for andre

For å kunne drive barne- og ungdomsarbeid, trengs det mennesker som ønsker å gjøre noe for andre. Blant ungdommene er det flere som bruker sine ressurser og egenskaper til å være mentorer for de som er yngre enn seg. Disse mentorene er viktige ressurspersoner på hjemstedet. I alt arbeidet er frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt viktige verdier. Med dette grunnlaget er målet at medlemmene skal oppleve en god barne- og ungdomstid i menigheten.

Frivillig innsats

Frivillig innsats er en viktig faktor for all virksomhet i BKM Molde. Alt foreningsarbeid utføres på frivillig og ulønnet basis. Fordi man er en del av det trosfellesskapet foreningen representerer, ønsker mange å bidra i frivillig arbeid og gi noe tilbake. Noen eksempler på slikt arbeid i 2019 er søndagskolearbeid, mentorarbeid for barn og unge, samt planlegging og gjennomføring av ulike fester og arrangementer.

Tidslinje 2019