Styret har i 2019 lagt grunnlaget for en overordnet økonomiplan for lokalmenigheten. Skissene for denne planen ble presentert for medlemmene i BKM Molde på Sardinia sommeren 2019. Økonomiplanen vil være et levende styringsdokument som gir forutsigbarhet og trygghet for lokalmenigheten i årene som kommer, og skal sikre at penger oppspart i fond og fremtidige investeringer vil komme fremtidige generasjoner til gode.

Det forventes at økonomiplanen revideres årlig etter de gjeldende forutsetninger, valgte investeringer og innkomne inntekter.

 

 

 

Økonomiplanen varer frem til 2028 og håndterer i grove trekk følgende momenter;

  1. Grunnlag for fastsettelse av årlig driftsbudsjett
  2. Utlån til Brunstadstiftelsen, renteinntekter og forventet avkastning
  3. Plan for nedbetaling av lokal gjeld
  4. Årlig investeringer på egne eiendommer (delmål).

Styret vedtok den 13.12.2019 å forlenge utlånet på ca. 14 mill. kroner til Brunstadstiftelsen frem til 1.1.2028. Dette sikrer BKM Molde gode renteinntekter for fremtiden, men betinger også at større investeringer lokalt må settes på vent til tilstrekkelige økonomiske rammer er på plass.

Styret har likevel åpnet for å gjøre mindre og påkrevde årlige investeringer på våre eiendommer, jf. pkt. d over. For å bestemme investering (delmål) for 2020 ble det høsten 2019 kjørt en prosess med brukermedvirkning der alle medlemmene kunne gi innspill til hva et slikt prosjekt (delmål) kunne være, se figur 2 under.

 

På grunnlag av innkomne innspill ble det valgt ut 3 prosjekter som potensielle delmål for 2020. I november/desember 2019 ble det foretatt digital avstemming med stor oppslutning blant medlemmene, og resultatet ble presentert på en aksjonsfest på Mordalsmyra den 07.12.2019.

Valgt delmål for 2020 ble Nye møbler og oppussing av møtesalen på menighetens forsamlingssted Mordalsmyra Aktivitetssenter.   Det vil for 2020 bli etablert en prosjektgruppe som skal jobbe frem kostnader og muligheter i dette prosjektet som kan presenteres for medlemmene sommeren 2020.

Styret er tilfreds med denne modellen for medvirkning til årlige investeringer, og vil vurdere å gjenta dette også i årene som kommer.