I 2019 var 48 % av medlemmene i BKM Molde under 20 år. Å gi våre barn og ungdom en god grunnvoll for livet og en trygg oppvekst, ser vi på som en av våre viktigste oppgaver. Det drives derfor et utstrakt barne- og ungdomsarbeid både i lokalmenigheten og i BCC. Hånd i hånd med dette går også det forebyggende arbeidet mot grenseoverskridende adferd. Dette har det vært satset på i BCC i over 20 år, og BKM Molde har deltatt på kurs og tilsluttet seg de sentrale retningslinjene og strategiplanen som er utarbeidet av BCCs ressursteam.

Forebyggende arbeid over tid

I 1996 ble BCCs ressursteam opprettet og har siden den gang drevet forebyggende og målrettet arbeid i organisasjonene, gjennom kurs og rådgiving. Målet er at lokalmenighetene skal være sunne og gode oppvekstarenaer. Det har også blitt opprettet lokale ressursgrupper, såkalte AMUH-grupper (arbeid mot uønskede hendelser), i lokalmenighetene. Disse gruppene består av personer med tillit i lokalmenigheten og samtidig faglig integritet. BCCs ressursteam har opprettet policydokumentet ”Trygge barn – de voksnes ansvar” med tilhørende veiledningshefte som de lokale ressursgruppene har som utgangspunkt i arbeidet.

Arbeid mot uønskede hendelser

Det er fire medlemmer i AMUH Molde som har sammensatt fagkompetanse, blant annet lærer- og vernepleierutdanning. Medlemmene i gruppa er av begge kjønn, og de er underlagt taushetsplikt. AMUH Molde skal først og fremst være et veiledende organ i arbeidet med barn og ungdom. Hovedoppgaven er å kurse mentorer i BCC sine retningslinjer og bistå med veiledning i ulike situasjoner.

BKM Molde ønsker å ha et velfungerende og trygt barne- og ungdomsarbeid. AMUH- gruppa har derfor i 2019 videreført arbeidet med å innhente nødvendig dokumentasjon som politiattest og egenerklæringsskjema for nye mentorer. Gruppa har også utarbeidet et eget opplæringshefte som gjelder for lokalmenigheten, som bygger på BCCs retningslinjer for arbeidet mot uønskede hendelser.

I 2019 har AMUH-gruppen også holdt obligatorisk grunnkurs for alle mentorer som jobber med barn og ungdom i BKM Molde. Grunnkurset tar for seg hva seksuelle overgrep mot barn er, og hvordan man skal varsle om slike hendelser.

Videre satsing i arbeidet for trygt miljø

Ressursteamet som er tilknyttet BCC har sett behovet for å kurse barn og ungdom i viktige tema som mobbing, nettmobbing og utenforskap. Dette blir også fokus for AMUH Molde i tiden framover. Gjennom det forebyggende arbeidet er ønsket å gi barn og ungdom kunnskap og bevissthet om dette, slik at det blir lettere å fange opp i lokalmenigheten. BKM Molde ønsker å jobbe parallelt med samfunnet ellers, slik at kunnskapen kan generaliseres til å gjelde alle situasjoner der barn og ungdom samles. Alle medlemmer som deltar på kurs i denne regien, får derfor kunnskap som er nyttig og verdifull for samfunnet.