2019 har på mange måter vært et hektisk og begivenhetsrikt år for BKM Molde.

Den kristne tro er grunnlaget for all vår virksomhet, og fellesskapet rundt denne troen har også i 2019 stått i sentrum for medlemmene. Derfor har arrangementer med trosoppbyggelse både lokalt og i regi av sentralforeningen BCC, vært høyt prioritert. Det har også blitt lagt ned betydelig innsats for å skape inkluderende og trygge miljø for våre barn og ungdommer, i tråd med vårt tros- og verdigrunnlag.

På årsmøtet ble regnskapet for 2019 gjennomgått, 2 representanter ble valgt til å signere protokollen. Innkalling ble sendt ut 2 uker i forveien slik at medlemmene kunne komme med innspill og kommentarer til sakslisten. Det ble også i årsmøtet gitt informasjon om strukturelle endringer i organisasjonen og planer/investeringer for fremtiden. Medlemmene ble informert om at styret ønsker deres medvirkning og deltagelse i dette arbeidet.

Styret har i 2019 startet arbeidet med en langsiktig økonomiplan for menigheten, hvor forutsigbarhet for innsamling og investeringer og forankring blant medlemmene har stått i fokus. På slutten av året ble det etter en forutgående brukerprosess vedtatt at vi skal gjøre betydelig oppgraderinger på vårt forsamlingssted Mordalsmyra.

Videre har vi jobbet med en overordnet god foreningsstruktur for BKM og dets underforeninger. Dette arbeidet har vært viktig for å sikre et godt og koordinert aktivitetstilbud til medlemmene og for ivaretagelse av lovpålagte plikter i en forening. Dette arbeidet vil vi også fortsette med i året som kommer.

I løpet av året markerte vi også menighetens 100-årige historie med en foreningstur til Italia, hvor nesten samtlige av medlemmene deltok. Styret mener at denne turen var en god investering for styrke felleskapet i foreningen, og for å gi tilhørighet blant medlemmene for foreningens planer for årene som kommer.

Vi ønsker å takke våre medlemmer for all frivillig innsats som er lagt ned i 2019. Vi vil også takke for godt samarbeid med våre forstandere, noe som sikrer at styrets arbeid er i samsvar med foreningens kristne formål.

Styret
Årsmøte

Om Brunstad Kristelige Menighet Molde

Brunstad Kristelige Menighet Molde (BKM Molde) er en lokalmenighet som er tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC) gjennom vårt felles kristne formål og trosgrunnlag. Lokalmenigheten er et aktivt fellesskap på tvers av generasjoner, og har 212 medlemmer mellom 0 og 78 år. Foreningens aktiviteter er lokalisert til Mordalsmyra Aktivitetssenter like utenfor Molde.

 

Åndelig oppbyggelse er kjernevirksomheten til BKM Molde, og det tilbys kristne samlinger gjennom hele året. Nær tilknytning til sentralforeningen BCC gjør at medlemmene ofte deltar på internasjonale  stevner arrangert på Oslofjord Convention Center i Vestfold.

Samarbeidet med foreningene Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og Xerzice gjør det også mulig å tilby et variert fritidstilbud til barn og ungdom i lokalmenigheten. Alt foreningsarbeid, både i BKM Molde og samarbeidende foreninger, utføres på frivillig og ulønnet basis.