Trygghet er en viktig faktor i all aktivitet der barn og ungdom er involvert. Sentralforeningen BCC har i mange år arbeidet målrettet for å forebygge uønskede hendelser, krenkelser og grenseoverskridende adferd. BCCs ressursteam har satt som mål ”å bli best i klassen” når det gjelder dette forebyggende arbeidet, og har hatt flere kurs og seminarer for å øke bevisstheten til temaet rundt omkring i lokalmenighetene.

 

 

BKM Molde støtter opp om det viktige forebyggende arbeidet som gjøres sentralt, og har i 2018 lagt ned betydelig arbeid og innsats rundt dette. I januar var alle medlemmer over 18 år samlet for å ha en gjennomgang av temaet. Videre igjennom året har det blitt fulgt opp med mentormøter der temaet har blitt repetert og satt i fokus. Det er også innhentet politiattester og egenerklæringsskjemaer fra alle som deltar i menighetsarbeid rettet mot barn og unge. Dette inkluderer også de som er engasjert i våre samarbeidende foreninger, Aktivitetsklubben, Brunstad Ungdomsklubb og Xerzice. Målet for 2019 er å utarbeide nye beredskapsplaner og varslingsrutiner for mentorer og foreldre.

 

 

BKM Moldes arbeidsgruppe mot uønskede hendelser (AMUH) vil i samarbeid med mentorer og ledere fortsette å jobbe målrettet for å skape inkluderende og trygge miljø for barna og ungdommene. Alle skal kjenne at de har en plass, og at de blir sett og hørt. Det skal være trygt å si fra om uønskede hendelser, og varsling skal bli møtt med kompetanse og gjennomtenkte verdier og strategier. Her samarbeider vi med BCCs ressursteam og stiller oss bak deres strategiplan ”Trygge barn – de voksnes ansvar”.