2018 er forbi, og vi ser tilbake på nok et år med høyt aktivitetsnivå i vår forening. Det er gledelig å se at vi i løpet av året har fått økt oppslutning fra medlemmer som yter frivillig innsats. Denne frivilligheten har stor betydning for BKM Moldes aktiviteter og tilbud, og har gjort det lettere å planlegge driften av foreningen.

Den kristne tro er grunnlaget for all vår virksomhet, og fellesskapet rundt denne troen har også i 2018 stått i sentrum for medlemmene. Derfor har arangementer med trosoppbyggelse både lokalt og i regi av BCC sentralt, vært høyt prioritert. Det har også blitt lagt ned betydelig innsats for å skape inkluderende og trygge miljø for våre barn og ungdommer, i tråd med vårt tros- og verdigrunnlag.

BKM Molde har i 2018 hatt en god og solid utvikling i økonomien. Inntektene er i hovedsak benyttet til drift av foreningen, i tillegg til gaver til misjon og menighetsvirksomhet i BCC. Vi ønsker åpenhet rundt vår økonomi og vil med årsrapporten vise hvordan innsamlede midler og gaver forvaltes. Gjennom årsrapporten ønsker vi også å vise samfunnet rundt oss hvordan vi driver vår kristne virksomhet, og synliggjøre det frivillige engasjementet fra våre medlemmer.

18.juni 2018 ble det avholdt årsmøte der årsregnskap ble fremlagt for medlemmene og et nytt styremedlem ble valgt. Her ble det også presentert planer for oppgradering av våre eiendommer. Første steg i denne prosessen var å bygge ballbinge på Mordalsmyra Aktivitetssenter, som stod ferdig i november. Høsten 2018 startet vi også opp med koordineringsmøter annenhver måned. Dette for å samkjøre alle våre aktiviteter på en bedre måte og gjøre det lettere for medlemmene å delta.

Vi ønsker å takke våre medlemmer for all frivillig innsats som er lagt ned i 2018. Med økende engasjement og oppslutning ser vi frem til å fortsette arbeidet for foreningen i året som kommer. Vi vil også takke for godt samarbeid med våre forstandere, noe som sikrer at styrets arbeid er i samsvar med foreningens kristne formål.

På vegne av styret i BKM Molde,

styreleder Øyvind Sandersen