Med et så stort aktivitetsnivå for barn og ungdom i BKM Molde, blir foreldregenerasjonens veiledning, støtte og tilstedeværelse desto viktigere. Gjennom 2018 har lokalmenigheten opplevd et økende engasjement i arbeidet for barn og unge fra denne aldersgruppen. Flere voksne har deltatt i frivillig arbeid for de yngre generasjonene, blant annet gjennom engasjement i Aktivitetsklubben og på søndagsskolen.

Denne gruppen er også viktig for stabilitet i foreningsarbeidet, blant annet gjennom styrearbeid, økonomi, lyd og teknikk, arrangement og fester for lokalmenigheten. Her ligger også et initiativ for å sørge for at arbeidet er bærekraftig og nyttig med tanke på årene som kommer. Foreldre- og besteforeldregenerasjonen representerer altså en trygghet for den oppvoksende generasjon, og deres veiledende rolle er helt avgjørende for helheten i menighetsarbeidet. Engasjement på tvers av generasjonene styrker også samholdet og tilhørigheten i foreningen.