BKM Molde 2013

2013 har vært et aktivt år for BKM Molde. Vi har også i år hatt en sunn og solid økonomi, og styret har søkt å forvalte de verdier som er opparbeidet gjennom generasjoner på en trygg og god måte. Bærebjelken i vår økonomi er frivillige gaver som kommer inn månedlig fra engasjerte medlemmer. Alle styrevedtak avgjøres ved enstemmighet (konsensus). Årsmøtet som avholdes årlig informerer foreningens medlemmer om de viktigste avgjørelsene og retningslinjene styret har vedtatt.

Å investere i framtidige generasjoner er viktig for oss

BKM Molde har etablert spareplaner for å sikre de kommende generasjoner gode rammevilkår og muligheter. Det er spesielt aktiviteter for barn og ungdom som trenger større og bedre fasiliteter, og menigheten støtter fullt opp om dette. Å investere i de framtidige generasjoner ser vi som nyttig og viktig.

BKM Molde har en svært solid økonomi. Regnskapet viser driftsinntekter på NOK 5 427 000 med et overskudd på NOK 3 244 000, som i sin helhet er overført til styrking av egenkapitalen som nå utgjør NOK 14 910 000.

Styret ønsker å fortsette i samme retning i framtidige år, ha fokus på barn og unge ved å stadig bedre rammevilkårene for dette arbeidet, ha en sunn og solid økonomi og forvalte de verdier som er nedlagt. Styret ønsker også i nærmeste framtid å sette i gang en omfattende idedugnad med tanke på videreutvikling av aktivitetssenteret vårt på Mordalsmyra.

For styret i BKM Molde
Sivert Bolsønes

Styret i BKM Molde besto av fire medlemmer i 2013. Styret har ifølge vedtektene ansvar for forvaltning av BKM Molde sine eiendommer og midler, til det beste for BKM Molde sin virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Fra venstre: Sivert Bolsønes, Øyvind Sandersen, Per-Rune Bendixen og Sidsel Veierland.

Forstandere i BKM Molde er Finn Åge Ødegård og Bernt Hustad